Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w roku 2007

ZARZĄDZENIE Nr 345 /07 w sprawie: przekazania w administrowanie Dyrektorowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich po termomodernizacji dokonanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich”  więcej >


Zarządzenie Nr 344/2007 w sprawie: ustalenia okresu użytkowania wieczystego oraz stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości będące dotychczas w trwałym zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich a przekształcane w prawo użytkowania wieczystego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.  więcej >


Zarządzenie Nr 343/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 342/2007 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Końskich środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.  więcej >


Zarządzenie Nr 341/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 340/2007 w sprawie zatwierdzenia*/odrzucenia wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 239/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Końskich, przy ul. Robotniczej oznaczonej numerem działki 5729/2 o pow. 0,1002 ha  więcej >


Zarządzenie Nr 338/2OO7 w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 337/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach  więcej >


Zarządzenie Nr 336/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 335/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie gazociągu przez działkę oznaczoną nr 6243/5 stanowiącą własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 334/2007 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 333/2007 w sprawie: zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 25/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie ogłoszenia tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 332/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 331 /2OO7 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Stary Kazanów, pod przepompownię ścieków.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 330/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kabla przez działkę położoną w Końskich oznaczoną nr 4260/7.  więcej >


Zarządzenie Nr 329/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 328/2007 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad i trybu gospodarowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego" oraz powołania Stałej Komisji ds. oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego oraz likwidacji składników majątku ruchomego  więcej >


Zarządzenie Nr 327/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 326 /2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 1 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 325b/2007 roku w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia na I rok i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy, na grunt pod tymczasowymi garażami- blaszanymi, położonymi w Końskich przy ulicy Niepodległości.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 325a/2007 roku w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia na 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy: na grunty pod punktami handlowymi wraz z terenami ogólnodostępnymi, na grunty pod drogi dojazdowe, na grunty w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność wnioskodawcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr. 325/2007 roku w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia na 4 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  więcej >


Zarządzenie Nr 324/2007 W sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Rogów, przy ulicy Zachodniej.  więcej >


Zarządzenie Nr 323/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Kornica, pod tereny przemysłowe.  więcej >


ZA R Z Ą DZ E N I E Nr 322/2007 w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 321/2007 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr.320/2007 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 318/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zaprojektowanie linii kablowej przez działki stanowiące własność Gminy Końskie położone w Końskich oznaczone nr 1723/2 i przez 1894.  więcej >


Zarządzenie Nr 317/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 316/2007 w sprawie odstąpienia od naliczania i pobierania opłaty planistycznej w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy.  więcej >


Zarządzenie Nr 315b/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie wsi Kornica, pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 315a/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie miasta Końskie, pod tereny przemysłowe, w rejonie ulicy Wjazdowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 315/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 314/2007 w sprawie nabycia naniesień usytuowanych na działce nr 5192/1 o powierzchni 0,0036 ha.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 313/2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 312/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Kornica, pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 311/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie wsi Kornica, pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 310/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Kamica, pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 309/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 308/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Jeżów, pod przepompownię ścieków.  więcej >


Zarządzenie Nr 307/207 w sprawie zatwierdzenia*/ odrzucenia* wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr .306/2007 w sprawie zatwierdzenia*/ odrzuceniu- wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 305/2007 w sprawie zatwierdzenia*/ odrzucenia* wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr .304/2007 w sprawie zatwierdzenia*/ odrzucenia wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 303/2007 w sprawie zatwierdzenia*/ odrzucenia* wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 302/2007 – w sprawie: zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr301N/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Wschodniej w Sierosławicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 300/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie miasta Końskie, pod tereny przemysłowe, w rejonie ulicy Wjazdowej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 299/2007 w sprawie nabycia na zasoby Gminy Końskie działki położonej w Końskich oznaczonej nr 835 o powierzchni 0,7160 ha.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 298 /2007 w sprawie: wdrożenia wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach podjętych w wyniku przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie realizacji zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: Prowadzenie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej w okresie 0l.02.2006r. - 31.12. 2006 roku” określonego umową Nr l/2006 z dnia 30 stycznia 2006 roku zawartą pomiędzy Gminą Końskie, a Koneckim Stowarzyszeniem Sportowym Piłki Ręcznej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 297/2007 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Końskie, a █████ █████, █████ █████ i █████ █████.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 296/2007 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w II przetargu nieograniczonym, I ustna licytacja / części dziatki zabudowanej, garażem blaszanym ( na samochód osobowy), położonej przy Robotniczej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 295/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 294/2007 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Końskich oznaczonej numerami działek 1300 i 1306/3 o łącznej powierzchni 0,4523 ha.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 293/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 292/2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zespołu do spraw Gospodarki Mieszkaniowej  więcej >


Zarządzenie Nr 291/2OO7 w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Krótkiej w Modiszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 290/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Krótkiej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 289/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Krótkiej w Modliszewicach.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 288/2007 w sprawie: powołania zespołu ds. kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane przez gminne jednostki organizacyjne realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.  więcej >


Zarządzenie Nr 287/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 285/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 284/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 283/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 282/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 281/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 280/2007 w sprawie: powołania komisji do przejęcia od Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Likwidacji na rzecz Gminy Końskie nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Zachodniej oznaczonej numerem działki 2 196/3 o powierzchni 0,6277 ha  więcej >


Zarządzenie Nr 279/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 278/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 277/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie wsi Kornica, pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 276/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie miasta Końskie, na zasoby Gminy pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 275/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie wsi Kornica, na zasoby Gminy pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 274/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 273/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie wsi Kornica, na zasoby Gminy pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 272/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie wsi Kornica, na zasoby Gminy pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 271/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie wsi Kornica, na zasoby Gminy pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 270/2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie wsi Stary Dziebałtów.  więcej >


Zarządzenie Nr 269/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 268//2007 w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Gracuch.  więcej >


Zarządzenie Nr 267 /2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 266/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kabla do zasilania hydroforni przez działkę położoną w Nieświniu oznaczoną nr 1291/3.  więcej >


Zarządzenie Nr 265/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 264/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 263/07 w sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji — drogą spisu z natury, wyrobów, które pozostały z darowizny otrzymanej na podstawie umowy zawartej w dnia 30 grudnia 2003 r. pomiędzy „CER-ROL; Sp. z o.o., a Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 262 /2007 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów szkól, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie w okresie od 1 października 2007r. do 31 grudnia 2007 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 261/2007 w sprawie określenia zasad przyjmowania darowizn rzeczowych i pieniężnych przez Gminę Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 260/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.  więcej >


Zarządzenie Nr 259/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 258 /2007 w sprawie: powołania na terenie miasta i gminy Końskie obwodowych komisji wyborczych do spraw wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  więcej >


Zarządzenie Nr 257/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 256/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


Zarządzenie Nr 255/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 254/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 253/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 252/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 251/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Krótkiej w Modliszewicach.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 250/07 w sprawie: powołania zespołu ds. naboru do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 249 /2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 248/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr.247/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 246 /2007 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie w okresie od 1 września 2007r. do 30 września 2007 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 245/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 244/2007 w sprawie: wykupu - udziału 3/48 części w nieruchomości we wsi Nowy Dziebałtów, pod przepompownię ścieków.  więcej >


Zarządzenie Nr 243/2007 w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie miasta Końskie przy ulicy Wjazdowej, na zasoby Gminy pod tereny przemysłowe.  więcej >


Zarządzenie Nr 242/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 241/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 240/2007 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację w 2007 roku zadań publicznych.  więcej >


Zarządzenie Nr 239/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Końskich, przy ul. Robotniczej oznaczonej numerem działki 5729/2 o pow. 0,1002 ha  więcej >


Zarządzenie Nr 238/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 237/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 236/07 w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 235/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr234/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 233/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr232/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 231/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Końskich oznaczonej numerem działki 4645/13 o pow. 0,0278 ha  więcej >


Zarządzenie Nr 230/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wąskiej w Dyszowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 229/2007 w sprawie wyrażenia zgody Sławomirowi i Barbarze (małż.) Rowińskim na zjazd z działki nr 3141/96 przez działkę nr 3141/7.  więcej >


Zarządzenie Nr 228/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 227/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gimnazjum nr 1 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 226/07 w sprawie: przekazania w administrowanie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli kanalizacji deszczowej z przyłączami w Zespole Szkól w Stadnickiej Woli oraz kanalizacji deszczowej w budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli oraz anulowania zapisu w Zarządzeniu Nr 105/07 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 8 maja 2007 r. dotyczącego przekazania ich Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr225/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 224/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 223/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 222/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 221 /2007 w sprawie powierzenia stanowiska p. o. Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 220 /2007 w sprawie przekazania i zabezpieczenia dokumentacji Szkoły Podstawowej w Komicy z siedzibą w Baryczy.  więcej >


Zarządzenie Nr 219/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 218 /07 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania środków przymusu bezpośredniego pozostających w dyspozycji Komendy Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 217/07 w sprawie: powołania zespołu ds. naboru kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 216/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 215/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej numerem działki 1090 o pow. 0,0798 ha  więcej >


Zarządzenie Nr 214/07 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 213/07 w sprawie: zmian w składzie Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 212/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  więcej >


Zarządzenie Nr 211/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 210/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Sierosławicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 209/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wąskiej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 208/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 207/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Gasińskiego w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 206/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej w Modliszewicach  więcej >


Zarządzenie Nr 205/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wąskiej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 204/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wąskiej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 203/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wąskiej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 202/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 201/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej numerem działki 2736 o pow. 0,3797 ha, stanowiącej las.  więcej >


Zarządzenie Nr 200/2007 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Starej Kuźnicy oznaczonej numerem działki 274.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 199/2007 w sprawie: wdrożenia wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach podjętych w wyniku przeprowadzenia kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Końskie za okres 2005 roku.  więcej >


Zarządzenie Nr 198/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 197/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu.  więcej >


Zarządzenie Nr 196 /2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 7 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 195/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 4 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 194/2007 w sprawie: powierzenia stanowiska p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bedlnie.  więcej >


Zarządzenie Nr 193/2007 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 192/2007 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 191/2007 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu.  więcej >


Zarządzenie Nr 190/2007 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 189/2007 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 188/2007 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 186/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 185/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kabla telefonicznego przez działkę położoną w Końskich oznaczoną nr 6000.  więcej >


Zarządzenie Nr 184/2007 w sprawie: ustalenia wysokości odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach samorządowych z terenu gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 183/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do zawarcia umowy z Radiem TAK S.A. z siedzibą w Kielcach.  więcej >


Zarządzenie Nr 182/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo — odbiorczej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 181/2007 w sprawie: powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 180/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 179/2007 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Warsztatowej 2 E/7 na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 178/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 177/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 176/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 175/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 174/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 173/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 172/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 171/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 170/2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 169/2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 168/2007 w sprawie: powołania komisji ds. oceny skutków wichury na terenie Gminy Końskie  więcej >


Zarządzenie Nr 167/2007 w sprawie określenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 166/2007 w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt.  więcej >


Zarządzenie Nr 165/2007 w sprawie wykupu pasa gruntu zajętego przez Gminę pod urządzenie drogi gminnej w Sierosławicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 164/2007 w sprawie wyrażenia zgody firmie NEOINVEST Sp. z 0.0. w Kielcach na zabudowę projektowanej stacji transformatorowej słupowej na działce 3185 o powierzchni 0,2439 ha.  więcej >


Zarządzenie Nr 163/2007 w sprawie wyrażenia zgody firmie ELTEL Networks Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim na umieszczenie na działce 5999 o powierzchni 0,4026 ha słupa teletechnicznego.  więcej >


Zarządzenie Nr 162/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 161/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 160/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 159/2007 w sprawie wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 158/2007w sprawie wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 157/2007 w sprawie wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach.  więcej >


Zazrządzenie Nr 156/2007 w sprawie powołania zespołu ds. naboru kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 155/2007 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację w 2007 roku zadań publicznych.  więcej >


Zarządzenie Nr 154/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie dokonywania pochówku zwłok.  więcej >


Zarządzenie Nr 153 /2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch lokali mieszkalnych (z możliwością przekwalifikowania na lokal użytkowy) jako jeden lokal.  więcej >


Zarządzenie Nr 152/2007 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej t.j. dwóch lokali mieszkalnych jako jednego lokalu z możliwością przekwalifikowania na lokal użytkowy wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych i działce gruntu pod budynkiem położonego w Końskich przy ulicy Warszawskiej 4.  więcej >


Zarządzenie Nr 151/2007 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację w 2007 roku zadań publicznych.  więcej >


Zarządzenie Nr 150/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi oraz Głównemu Księgowemu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 149/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 148/2007 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 147/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na usytuowanie budynku gospodarczego w granicy działki nr 465 stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 146/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 145/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 144 /2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zespole Placówek Oświatowych w Nieświniu.  więcej >


Zarządzenie Nr 143/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 142/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 141/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 140/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 139/2007 w sprawie: wyrażenia zgody Zakładowi Robót Elektrycznych w Lublinie na czasowe dysponowanie działką nr 1291/9.  więcej >


Zarządzenie Nr 138/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 137/2007 w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 136/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Warsztatowej, oznaczonej nr działki 1009/10.  więcej >


Zarządzenie Nr 135/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 134/2007 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  więcej >


Zarządzenie Nr 133/2007 w sprawie: likwidacji zużytego wyposażenia (mienia ruchomego) będącego własnością Gminy Końskie a pozostającego w użytkowaniu NZOZ „Medyk” .Końskie ul. Południowa 1.  więcej >


Zarządzenie Nr 132/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 131/2007 w sprawie: powołania zespołu ds. naboru kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 130/2007 w sprawie: wyrażenia zgody Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddziałowi- Zakładowi Gazowniczemu w Kielcach na lokalizację gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE na działce położonej w miejscowości Nieświń.  więcej >


Zarządzenie Nr 129/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 128/2007 w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także wydawania decyzji administracyjnych w powyższych sprawach.  więcej >


Zarządzenie Nr 127/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 126/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 125/2007 w sprawie: wyrażenia zgody Zakładowi Energetyki Cieplnej w Końskich na dysponowanie działkami położonymi w Końskich oznaczonymi numerami 4917/5 i 6266.  więcej >


Zarządzenie Nr 124/2007 w sprawie: wyrażenia zgody Zakładowi Energetycznemu Okręgu Radomsko- Kieleckiego ZEORK S.A. Rejonowemu Zakładowi Energetycznemu w Końskich na dysponowanie działką nr 1291/6.  więcej >


Zarządzenie Nr 123/2007 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  więcej >


Zarządzenie Nr 122/2007 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w przetargu, /ustna licytacja/ nieruchomości rolnych mienia gminnego, położonych w obrębie Modliszewice gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 121/2007 w sprawie: powołania komisji zdawczo - odbiorczej w celu przekazania i przejęcia nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Zamkowej 21 oznaczonej nr działki 5187.  więcej >


Zarządzenie Nr 120/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu.  więcej >


Zarządzenie Nr 119/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 118/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 117/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 116/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 115/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 114/2007 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w przetargu ograniczonym, 1 ustna licytacja 1 działki mienia gminnego, położonej przy Polnej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 113/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 112/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek budowlanych położonych na terenie miasta Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 111/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 110/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 109/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 108/2007 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w przetargu, /ustna licytacja/ działki mienia gminnego, położonej przy Piłsudskiego w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 107/2007 w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Zamkowej 20 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja).  więcej >


Zarządzenie Nr 106/2007 w sprawie: przekazania w administrowanie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z kompleksem żywieniowym, aulą, zapleczem dla świetlic, windą dla niepełnosprawnych, wewnętrznymi instalacjami, meblami, wyposażeniem i pomocami naukowymi, drogi dojazdowej, chodników i parkingów, kotłowni gazowej i wymiennikowni, oświetlenia zewnętrznego i stacji redukcyjno-pomiarowej gazu oraz budynku hali sportowej wraz z chodnikami, parkingami i terenami zielonymi w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli.  więcej >


Zarządzenie Nr 105/2007 w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich kanalizacji deszczowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli oraz kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej w budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli.  więcej >


Zarządzenie Nr 104/2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 7/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 103/2007 w sprawie: powierzenia obowiązków p.o. Skarbnika Miasta i Gminy Końskie - Głównego Księgowego Budżetu.  więcej >


Zarządzenie Nr 102/2007 w sprawie: wyrażenia zgody Zakładowi Energetyki Cieplnej w Końskich na czasowe zajęcie działek położonych w Końskich oznaczonych nr 6267, 975/163, 975/137.  więcej >


Zarządzenie Nr 101/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 100/2007 w sprawie: zwołania zebrania mieszkańców osiedla Nr 1 w Końskich w celu wyboru zarządu osiedla.  więcej >


Zarządzenie Nr 99/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 98/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 97/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 95/2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 265/04 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie dotyczącego wykonania Uchwały Nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Końskie z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja Podatkowa” oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.  więcej >


Zarządzenie Nr 94/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gimnazjalnej 41c/8 wraz z udziałem w częściach wspólnych nie służących do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli oraz działce gruntu pod budynkiem.  więcej >


Zarządzenie Nr 93/2007 w sprawie: wyrażenia zgody Zakładowi Energetyki Cieplnej w Końskich na czasowe zajęcie działki położonej w Końskich przy ulicy Armii Krajowej, oznaczonej nr 6265.  więcej >


Zarządzenie Nr 92/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 91/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 90/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 89/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 88/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 87/2007 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w przetargu, /ustna licytacja/ części działki mienia gminnego, położonej przy ulicy Robotniczej w Końskich zabudowanej tymczasowym garażem - blaszakiem.  więcej >


Zarządzenie Nr 86/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 85/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 84/2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 97/05 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie opracowania wzoru formularza wniosku o zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, wzoru karty ewidencyjnej innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie oraz wzoru karty ewidencyjnej obiektu hotelarskiego.  więcej >


Zarządzenie Nr 83/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch lokali mieszkalnych (z możliwością przekwalifikowania na lokal użytkowy) jako jeden lokal.  więcej >


Zarządzenie Nr 82/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 81/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Zielonej.  więcej >


Zarządzenie Nr 80/2007 w sprawie przeznaczenia do dzierżawienia w przetargu, /ustna licytacja/ części działki mienia gminnego, położonej przy ul. Partyzantów w Końskich z przeznaczeniem pod auto komis.  więcej >


Zarządzenie Nr 79/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 78/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 77/2007 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 76/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 75/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 74/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 73/2007 w sprawie określenia innego terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, mienia gminnego na terenie wsi Sielpia.  więcej >


Zarządzenie Nr 72/2007 w sprawie zwołania zebrań w samorządach osiedlowych w Końskich w celu wyboru zarządu osiedla.  więcej >


Zarządzenie Nr 71/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ul. Brzozowej 2/6 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 70/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowej 6/18 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 69/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 68/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 1 - go Maja 35-3715 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 66/2007 w sprawie: zwołania zebrań w sołectwach na terenie Gminy Końskie w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich.  więcej >


Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 63/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Koneckim Stowarzyszeniu Sportowym Piłki Ręcznej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 59/2007 sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 58/2007 sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.  więcej >


Zarządzenie Nr 56 /2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowej 2/7 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Zamkowej 20a/13 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Akacjowej oznaczonej nr działki 5871.  więcej >


Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Piłsudskiego oznaczonej nr działki 4462.  więcej >


Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 49 a/2007 sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 49/2007 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2007 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację w 2007 roku zadań publicznych  więcej >


Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4b/26 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 3/25 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4b/38 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie prowadzenia Zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  więcej >


Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 1- go Maja 39/20 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 1- go Maja 39/12 w wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 1- go Maja 39/4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.  więcej >


Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC Starachowice Star 244 L005.  więcej >


Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków miasta i gminy Końskie na 2007 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  więcej >


Zarządzenie Nr 33/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej w Osiedlu Jana Pawła II w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie: stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 31/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich kanalizacji deszczowej w osiedlu Słoneczne II w Końskich wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni drogowych, chodników wraz z wjazdami, kanalizacją deszczową oraz oświetlenia ulicznego w Końskich w ulicach: Akacjowej, Jesionowej, Kalinowej, Jarzębinowej i Klonowej”.  więcej >


Zarządzenie Nr 30/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich odwiertu studni głębinowej w miejscowości Paruchy.  więcej >


Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowej 4/12 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowej 4/16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy l - go Maja 39a/13 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowej 4/15 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16- go Stycznia 2/40 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Końskich ul. Partyzantów 5 przebudowanej istniejącej kotłowni koksowej na gazową w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Końskich ul. Partyzantów 5  więcej >


Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Końskich nr 519/2002 z dnia l października 2002 roku  więcej >


Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC Starachowice Star 244 L005.  więcej >


Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie: powołania zespołu ds. naboru kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie nabycia nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 5189 o powierzchni 0,7476 ha wraz z prawem własności budynków i budowli od Koneckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. „W LIKWIDACJI”  więcej >


Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rogowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 2 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Końskich oznaczonej numerem działki 6248/12 wraz z prawem własności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku socjalno - biurowego  więcej >


Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 5a/2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  więcej >


Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4b/14 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 5/14 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowej 2/10 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie w okresie od l stycznia 2007r. do 22 czerwca 2007 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie: realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegaturę w Kielcach a dotyczących wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK w dniach 12.10. - 04.12.2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargów organizowanych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Końskie w roku kalendarzowym 2007.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/04/23 14:15:16
Redaktor: Administrator