Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r.Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/155/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2012-2019  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/154/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2012 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/153/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Namysło na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/152/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Sroczyńskiego – pełnomocnika Pani Danuty Kozłowskiej-Sroczyńskiej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/151/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu pod nazwą „eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się przez Gminę Końskie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/150/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich na 2012 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/149/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na rok 2012  więcej >


Rozstrzygnięcie nadzorcze - Wojewoda Świętokrzyski stwierdza nieważność uchwały UCHWAŁA XIII/148/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński  więcej >


UCHAŁA Nr XIII/147/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/146/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica  więcej >


UCHWAŁA XIII/145/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/144/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego lodowiska „Biały Orlik” w Końskich przy ul. Południowej  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/142/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Końskie administrowanych przez Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/141/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie włączenia działki 1418/4 położonej na terenie miasta Końskie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/140/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/139/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/138/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2012 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/137/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/135/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


UCHWAŁA Nr XIII/134/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/01/27 08:53:15
Redaktor: Administrator