Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.


Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/351/2009 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej Gminy Końskie, do której nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/350/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa na realizacje zadań statutowych Gminy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/349/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.  więcej >


Uchwała Nr XLVI/348/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich na 2009r.  więcej >


UCHWAŁA NR XLVI/347/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie skierowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/346/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie uprawnień do ustalania wysokości tych opłat.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/345/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2007-2013  więcej >


UCHWAŁA NR XLVI/344/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich  więcej >


UCHWAŁA NR XLVI/ 343 /2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/342/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury miasta i gminy Końskie za 2008 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XLVI/341/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dyszów, gmina Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/339/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku położonym w Końskich przy ul. 1 Maja 39, stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/338/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym w Końskich przy ul. Polnej 4c, stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA NR XLVI/337/2009 RADY MIEJSKIEJ w Końskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Końskie darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Modliszewice numerem geodezyjnym 4644/6 o powierzchni 0,0171 ha, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowo Leśnej Wsi Modliszewice.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/336/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Młynek Nieświński”  więcej >


UCHWAŁA NRXLVI/335/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Sportowej po linię kolejową.  więcej >


Uchwała Nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice  więcej >


Rozstrzygnięcie nadzorcze - Wojewoda Świętokrzyski stwierdza nieważność uchwały UCHWAŁA NR XLVI/333/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/332/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/331/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/330/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego  więcej >


UCHWALA Nr XLVI/329/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/327/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/328/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r zmieniająca uchwałę Nr XLIII/311/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/327/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/310/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/326/2009 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010  więcej >


Uchwała Nr XLVI/325/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  więcej >


Uchwała Nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/322/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty  więcej >


UCHWAŁA NR XLVI/320/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/319/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Sielpi.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVI/318/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/02/01 12:17:56
Redaktor: Administrator