Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XXXIII/320/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/319/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/318/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/317/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Parku Kulturowego Miasta Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/316/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/315/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na teremie miasta i gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/314/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich na terenie miasta i gminy Końskie oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/313/2006 r. Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała nr XXXIII/312/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIII/311/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2005 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIII/310/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nieprzyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/07/07 07:44:50
Redaktor: Administrator