Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w roku 2008

Zarządzenie Nr 246/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 245/2008 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.  więcej >


Zarządzenie Nr 244/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  więcej >


Zarządzenie Nr 243/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 242/2008 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXII/238/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku  więcej >


Zarządzenie Nr 241/2008 w sprawie: przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym  więcej >


Zarządzenie nr 240/2008 w sprawie wniesienia wkładu własnego do projektu p.n. „Kadra na piątkę" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  więcej >


Zarządzenie Nr 239/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 238/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 237/2008 w sprawie wyrażenia zgody dla PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna na przebudowę linii niskiego napięcia w działce oznaczonej numerem 682/14, położonej w Końskich, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 236/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 235/2008 w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia na 3 lata, bez przetargu gruntu pod parking i dojazd do własnych lokali użytkowych na rzecz █████ █████.  więcej >


Zarządzenie Nr 234/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie NR 232/2008 w sprawie wyrażenia zgody █████ █████ na umieszczenie przyłącza wodociągowego w działce oznaczonej numerem 4917/7, położonej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie NR 231/2008 w sprawie wyrażenia zgody █████ █████ na lokalizację projektowanego przyłącza cieplnego w działce oznaczonej numerem 6256/3, położonej w Końskich, stanowiącej własność Gminy Końskie  więcej >


Zarządzenie Nr 230/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie NR 229/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Targowej oznaczonej numerem działki 4321 o pow. 0,0204 ha na rzecz wieloletniego dzierżawcy  więcej >


Zarządzenie Nr 228/2008 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 227/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 226/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 3/3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 225/2008 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 316/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie odstąpienia od naliczania i pobierania opłaty planistycznej na rzecz Gminy  więcej >


Zarządzenie Nr 224/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 223/2008 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej numerem działki 5936 o pow. 0,0634 ha.  więcej >


Zarządzenie Nr 222/2008 w sprawie powołania zespołu ds. naboru na stanowisko urzędnicze -Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 221/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr.220/2008 w sprawie: wykupu gruntu pod przepompownię ścieków we wsi Nieświń.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 219/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Końskich, przy ulicy Targowej „7 oznaczonej numerem działki 4323/2 O Pow. 0,0218 ha.  więcej >


Zarządzenie Nr 218/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR.217/2008 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy pomiędzy Gminą Końskie a Barbarą Błaszczyk  więcej >


Zarządzenie Nr 216/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 215/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr.214/2008 w sprawie wyrażenia zgody dla PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie na lokalizację przyłącza napowietrznego na działce oznaczonej numerem 436/3, położonej w Baryczy, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR.213/2008 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanej przez WKM- Projekt Włodzimierz Pardus Katarzyna Wielgosz Michał Krysiak Spółka cywilna sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach stanowiących własność Gminy Końskie, oznaczonych numerami: 888 — położona w Kazanowie Nowym, 1228/ł — położona w Kazanowie Starym, 301, 226/1, 582/4, 1242/5, 1243/5 — położone w Brodach  więcej >


ZARZĄDZENIE NR.212/2008 w sprawie sprzedaży udziału Gminy Końskie w nieruchomości położonej przy ulicy 1-go Maja w Końskich w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 211/2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.  więcej >


Zarządzenie Nr 210/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 209 /2008 w sprawie rozszerzenia obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych o dodatkowe symbole klasyfikacyjne i hasła klasyfikacyjne.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 208/2008 w sprawie: przyznania stypendium sportowego  więcej >


Zarządzenie Nr 207 /2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr.206/2008 w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 miesięcy gruntu, położonego w Końskich, przy ul. Zielonej, oznaczonego nr dz. 1158/3, stanowiący własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr.205/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej numerami 2947/3, 3593, 4718/1, 4718/3, 4719/1, 4719/3 o łącznej powierzchni 0,7749 ha pod budowę ulicy oraz na zasoby Gminy Końskie  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 204/2008 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 203/2008 w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 202/2008 w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 201/2008 w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości, położonej w Końskich, przy ul. Jana Kiepury, składającej się z części dziatek oznaczonych w ewidencji gruntów nr dz. 6251/1, 5047/2, 6254, stanowiące własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 200/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 199/08 w sprawie: powołania zespołu ds. naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji - Specjalista, Inspektor lub Główny Specjalista ds1 Dróg; Podinspektor; Specjalista, Inspektor lub Główny Specjalista ds. Inwestycji.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 198/08 w sprawie powołania zespołu ds. naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR.197/2008 w sprawie wyrażenia zgody dla PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie na lokalizację kabla na działce oznaczonej numerem 1025/2, położonej w Starej Kuźnicy, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 196 /2008 w sprawie wdrożenia wniosków pokontrolnych Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach podjętych w wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy) oraz dostępu do informacji publicznej.  więcej >


Zarządzenie Nr.195/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr194/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 193/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Końskich przy ul. Kazanowskiej oznaczonej jako działka 4452 o powierzchni 0,0469 ha.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 192/2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 191/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 190/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 189/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr.188/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nowym Sokołowie, oznaczonej numerem 717/2, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 187/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Przybyszowy, oznaczonej numerem 194, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 186/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo — odbiorczej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 185/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 184/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr.183/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 182/2008 w sprawie: przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym  więcej >


Zarządzenie Nr 181/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 180/2008 w sprawie zatwierdzenia dodatkowego wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 179/2008 w sprawie wyrażenia zgody dla PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o. Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie na wejście w teren w celu wymiany kabel na kabel o większym przekroju na nieruchomościach złożonych z działek oznaczonych numerami 6263/3, 6264 położonych w Końskich, stanowiących własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 178/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 177/2008 w sprawie: pozbawienia stypendium sportowego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 176/2008 w sprawie: wstrzymania stypendium sportowego  więcej >


Zarządzenie Nr.175/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr.174/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr.173/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 172/2008 w sprawie wyrażenia zgody dla Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na lokalizację projektowanego gazociągu na działce położonej w Końskich, stanowiącej własność Gminy Końskie, oznaczonej numerem 1270.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 171/08 w sprawie: przekazania w administrowanie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z kompleksem żywieniowym, aulą, zapleczem dla świetlic, windą dla niepełnosprawnych, wewnętrznymi instalacjami w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli oraz anulowania zapisu w Zarządzeniu Nr 106/07 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 8 maja 2007 r. dotyczącego przekazania budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z kompleksem żywieniowym, aulą, zapleczem dla świetlic, windą dla niepełnosprawnych, wewnętrznymi instalacjami wraz z meblami, wyposażeniem i pomocami naukowymi.  więcej >


Zarządzenie Nr 170/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 169 /2008 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów szkól, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie w okresie od 1 września 2008r. do 31 grudnia 2008 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 168/08 w sprawie: powołania zespołu ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 167 /2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo — odbiorczej w Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR.166/2008 w sprawie wyrażenia zgody dla ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o. Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie na wejście w teren w celu wymiany kabla na kabel o większym przekroju na nieruchomościach złożonych z działek oznaczonych numerami 6198/3, 61 98/8, 6198/1, 6261, 6192/3, 6192/1, 6192/4, 6263/6, 6263/4, 6195/1 położonych w Końskich, stanowiących własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 165/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr.164/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 163/2008 w sprawie podjęcia czynności prawnych zmierzających do przeznaczenia położonego na działce nr 5189 budynku stolarni wraz z przyległym gruntem w części będącej w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na prowadzenie działalności gastronomicznej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 162 /2008 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 161/2008 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 160 /2008 w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do realizacji zadań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 i z 2008 r. Nr 134, poz. 850).  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 159 /2008 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do realizacji zadań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 i z 2008 r. Nr 134, poz. 850).  więcej >


Zarządzenie Nr 158/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr.157/2008 w sprawie zatwierdzenia*/ odrzucenia* wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr.156/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4a/18 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 4825/10  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 155/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego W Końskich przy ulicy Gimnazjalnej 41 C/403 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu oznaczonej numerem 2294/14 — na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE nr 154/2008 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 238/06 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 października 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 153 /2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr.152/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Kieleckiej oznaczonej numerem działki 6312/2 o powierzchni 0,0915 ha.  więcej >


Zarządzenie Nr 151/2008 w sprawie zatwierdzenia*/ odrzucenia* wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 150/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 149A/2008 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Końskie 2008 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 149/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 148/2008 * sprawie nabycia na rzecz Gminy Końskie nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 37 oznaczonej numerem działki 4466/2 o powierzchni 0,0132 ha, wpisanej w Księdze wieczystej KW nr 40737, na zasoby Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie nr 147/2008 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania oraz określania odszkodowania za zniszczone z nakazu organów Inspekcji produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze i sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr.146/2008 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych położonych w Końskich przy ulicy Łaziennej 11 wraz z udziałem we współwłasności gruntu — na rzecz najemców oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 145/2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem 6243/90 o powierzchni 0,0060 ha na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 144/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KOŃSKICH z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 1515/1 o pow. 0,0035 ha i 1517/1 o pow. 0,0647 ha położonych w Końskich, przy ul. Krzywej, stanowiących własność Wspólnoty – Spółki Gruntowo – Leśnej mieszkańców wsi Rogów.  więcej >


Zarządzenie Nr 143/2008 w sprawie wprowadzenia Statutu Audytu Wewnętrznego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 142 /2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 141 /2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 140/2008 w sprawie wyrażenia zgody dla Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na lokalizację projektowanych do przebudowy gazociągów oraz przyłączy gazowych na działkach położonych w Końskich, stanowiących własność Gminy Końskie, oznaczonych numerami: 6198/12, 6ł 98/14, 6194/12, 6237/15.  więcej >


Zarządzenie Nr 139/2008 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr138/2008 w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 137A/2008 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Końskie 2008 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 137/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 136/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie wsi Brody, pod przepompownię ścieków  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 135/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody █████ █████ na tymczasowe ogrodzenie części działki oznaczonej numerem 6256/3, położonej w Końskich stanowiącej własność Gminy Końskie na czas trwania przebudowy budynku położonego przy granicy działki gminnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągu pieszego oraz na tymczasowy przejazd przez działkę nr 4917/7, położoną w Końskich na czas trwania inwestycji.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 134/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 133/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 132/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 131 /2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 130/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 01 lipca 2008 roku w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 128/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami projektowanej przez Zakład Obsługi Inwestycji „Eko Inwest” Krystyna Wiorek na działce położonej w Baryczy, oznaczonej numerem 487/1, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 127/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przewodów kanalizacji sanitarnej projektowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Chodor Projekt Sp. z o.o. na działkach położonych w Sielpi Wielkiej, oznaczonych numerami: 52/1 - stanowiącej współwłasność Gminy Końskie i osób prywatnych oraz 52/2 - stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 126/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 24.06.2008 r w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 23.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 124/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 123/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Warsztatowej 2E m 6/1 - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na lokalizację zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przyłączeniem kanalizacyjnym oraz przyłącza wodociągowego na działce oznaczonej numerem 428 położonej w Pomorzanach, będącej we władaniu Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 121/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego znajdującego się na stanie zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy.  więcej >


Zarządzenie Nr 120/ 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie: wykupu pasa gruntu zajętego przez Gminę Końskie, pod drogę asfaltową w Końskich pomiędzy ulicami Browarna i Izabelowska, na którym zlokalizowany będzie kanał sanitarny planowanej inwestycji.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 119 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 czerwca 2008 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2008 z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargów organizowanych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Końskie w roku kalendarzowym 2008.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanej przez WKM - Projekt Włodzimierz Pardus Katarzyna Wielgosz Michał Krysiak Spółka Cywilna sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach stanowiących własność Gminy Końskie, oznaczonych numerami: 193/1 - położona w Wincentowie, 675/5 - położona w Nowym Dziebałtowie, 514 - położona w Starym Dziebałtowie, 465 położona w Starym Sokołowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 116/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLIMER” Agnieszka Kocyba 40-116 Katowice, ul. Cicha 20 podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na osiedlu Warszawska” w celu określenia przedmiotu zamówienia publicznego na dokończenie zadania inwestycyjnego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 115/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację w 2008 roku zadań publicznych  więcej >


Zarządzenie Nr 114/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie Wsi Proćwin, pod przepompownię ścieków  więcej >


Zarządzenie Nr 113/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 112 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 111 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 110/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 09 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 109/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 06 czerwca 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki niezabudowanej, położonej w Starym Kazanowie, oznaczonej numerem 1228/2, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 06 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na lokalizację projektowanego odcinka przyłącza gazowego na działce oznaczonej numerem 3141/7 położonej w Końskich, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia*/ odrzucenia* wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 106/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 105/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 1 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 104/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoly Podstawowej w Dziebałtowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 103/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 102/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 7/17 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 101/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4b/28 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 100/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla PROMAL Przedsiębiorstwo Inżynieryjne na przejście gazociągiem w/c przez działki oznaczone numerami: 1030 położona w Nieświniu oraz 796 położona w Mlynku Nieświńskim, stanowiące własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 99/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 98/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Biura Projektów Budownictwa Chodor Projekt Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej numerem 3953/4, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie NR 97/2008 Burmistrz Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 96A/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Końskie na 2008 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 96/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 95/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie na ułożenie kabla przez działkę oznaczoną numerem 5779/49, położoną w Końskich, stanowiącą własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 94/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie: powołania zespołu ds. naboru kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 93/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 09 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla WKM- Projekt Włodzimierz Pardus Katarzyna Wielgosz Michał Krysiak Spółka Cywilna na lokalizację sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych numerami 798, 1114 położonych w Jeżowie oraz 581/3, 581/2, 533/3 położonych w Gracuchu, stanowiących własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 92A/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 8 maja 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Końskie na 2008 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 92/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 91/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 7 maja 2008roku w sprawie wprowadzenia PLANU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 90/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 89/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska p. o. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 87/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o. Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie na wejście w teren w celu ułożenia kabla przez nieruchomości złożone z działek oznaczonych numerami 6248/10, 1291/8 i 1291/9 położone w Końskich, stanowiące własność Gminy Końskie i działkę oznaczoną numerem 6248/12, położoną w Końskich, będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 86/2008 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie; nie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 743/1 położonej we Wsi Młynek Nieświński, stanowiącej własność Wspólnoty- Spółki Gruntowej i Leśnej mieszkańców wsi Rogów  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem 6243/90 o powierzchni 0,0060 ha na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4c/49 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu- na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 83/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowej 10/2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu- na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 24.04.2008 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Końskie  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 80/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia gminnego z równoczesnym przeniesieniem własności budynku na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 79/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania komisji do przekazania na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Partyzantów przeznaczonej pod siedzibę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 78 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie na ułożenie kabla przez działkę oznaczoną numerem 4981/3 o pow. 0,1168 ha, położoną w Końskich, stanowiącą własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 76/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna na wejście w teren w celu budowy linii kablowej na działkach oznaczonych numerami 204, 208, 209, położonych w obrębie Stara Kuźnica.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 75/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 08 kwietnia 2008 roku w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 74 /2008 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich z dnia 03 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 743/1 położonej we wsi Młynek Nieświński, stanowiącej własność Wspólnoty- Spółki Gruntowej i Leśnej mieszkańców wsi Rogów  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu ds. naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 72/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację w 2008 roku zadań publicznych  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 70/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych na obszarze miasta i gminy Końskie  więcej >


Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków położonych na terenie miasta i gminy Końskie  więcej >


Zarządzenie Nr 67 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 28.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 66/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr 48/05 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania Straży Miejskiej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 65/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 28.03.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/08 z dnia 03.01.2008r. w sprawie: przekazania w administrowanie Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Końskich instalacji solarnej wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji solarnej dla potrzeb wspomagania wytwarzania energii dla istniejącej kotłowni Pływalni Miejskiej w Końskich ul. Warszawska 38”.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 r. Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 marca 2008 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych położonych w Końskich przy ulicy Łaziennej 11 wraz z udziałem we współwłasności gruntu - na rzecz najemców oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu.  więcej >


Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia*/ odrzucenia* wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 62/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 61A/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Końskie na 2008 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 61/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach  więcej >


Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Wschodniej w Modliszewicach  więcej >


Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia procedury przy obliczaniu kwoty opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Zarządzenie Nr 57/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 19.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 56 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 55/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Końskie na 2008 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 54/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków miasta i gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 53 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Modliszewice, pod przepompownię ścieków.  więcej >


Zarządzenie Nr 52/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14.03.2008 w sprawie zatwierdzenia*/ odrzucenia* wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  więcej >


Zarządzenie Nr 50/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Kornica, pod tereny przemysłowe.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 49 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla WKM - Projekt Włodzimierz Pardus Katarzyna Smok Michał Krysiak Spółka Cywilna na lokalizację sieci wodociągowej oraz obiektu hydroforni na działce oznaczonej numerem 3953/4, położonej w Końskich, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 47/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bedlnie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 46/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 45/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bedlnie.  więcej >


Zarządzenie nr 44 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 7 marca 2008 w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 43/2008 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie; nie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 269 położonej we Wsi Młynek Nieświński, stanowiącej własność Wspólnoty - Spółki Gruntowej i Leśnej mieszkańców wsi Rogów  więcej >


Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 41 /2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONSKIE z dnia 05 marca 2008 roku w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Krótkiej w Modliszewicach.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 40 /2008 roku BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 05 marca 2008 roku w sprawie: wykupu pasa gruntu na poszerzenie ulicy Wschodniej w Sierosławicach.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 39/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody █████ █████,█████ █████ █████ i █████ █████ na zjazd z działki nr 3141/92 przez działkę nr 3141/7 stanowiącą własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 38 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 27.02.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 37/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 22-02-2008r. zmieniające Zarządzenie Nr 7 z dnia 09-01.2008r. w sprawie: przekazania w administrowanie Prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Końskich z siedzibą w Modliszewicach przyłączy wodociągowych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Końskie - budowa przyłączy”.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 36/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2008 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 35/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 luty 2008 roku W sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 34/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 luty 2008 roku W sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 33/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 luty 2008 roku W sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 32/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Piłsudskiego  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 30/2008 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 269 położonej we wsi Młynek Nieświński, stanowiącej własność Wspólnoty – Spółki Gruntowej i Leśnej mieszkańców wsi Rogów  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 29/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 28/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bedlnie.  więcej >


Zarządzenie Nr 27/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich złożonej z działek oznaczonych numerami 690/1, 690/2, 691, 692/1, 692/2, 693/1, 693/2, 694, 696, 697/1, 697/2, 698, 699/1, 699/2, 700, 701, 706, 708, 709, 710/1, 711/2, 712, 713, 714, 715, 716, 929.  więcej >


Zarządzenie Nr 26/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 25/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 24/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 stycznia 2008 zmieniające Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 stycznia 2008w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 23/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla „BOCiEK” S.C. Eksport — Import, Biuro Obrotu Częściami i Elementami Kotłowymi na wykonanie przyłącza energetycznego ziemnego na działce oznaczonej numerem 6279/7 stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 22/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Fabrycznej oznaczonej numerem działki 1426/10 o pow. 0,2142 ha  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 21/2008 BURMISTRZA MIASTA i GMINY KOŃSKIE z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów szkól, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 20 /2008 roku BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie: wykupu naniesień na działce nr 70/26 w Sielpi.  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 19/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 18/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 17/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 16 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 15/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania  więcej >


Zarządzenie Nr 14 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 1- go Maja 39/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 5135/1.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 13/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej złożonej z działek oznaczonych numerami 4531/ i 4531/1 o łącznej powierzchni 0,0423 ha położonej w Końskich przy ulicy Strażackiej 7.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 12/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


Zarządzenie Nr 11/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej na poszerzenie ulicy Krótkiej w Modliszewicach.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie: powołania zespołu ds. naboru kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 9/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Biura Projektów Budownictwa Chodor Projekt Sp. z o.o. na lokalizację przewodów kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej numerem 5355, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 8 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka Akcyjna na umieszczenie sieci kanalizacyjnej na działce oznaczonej numerem 803, położonej w Sierosławicach, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 7/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 09.01.2008 w sprawie: przekazania w administrowanie Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich przyłączy wodociągowych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Końskie - budowa przyłączy”.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargów organizowanych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Końskie w roku kalendarzowym 2008.  więcej >


Zarządzenie Nr 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 07 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 4/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 03.01. 2008r. w sprawie: przekazania w administrowanie Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Końskich instalacji solarnej wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji solarnej dla potrzeb wspomagania wytwarzania energii dla istniejącej kotłowni Pływalni Miejskiej w Końskich ul. Warszawska 38”.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 02.01.2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 2/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 02.01.2008 r. w sprawie: powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie: wykupu gruntu na zasoby Gminy na terenie Wsi Kornica, pod tereny przemysłowe.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/02/10 12:59:26
Redaktor: Administrator