Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011 r.Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/133/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2012  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/129/2011 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/128/2011 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienie w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przejętych obowiązków  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/123/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania NMP w Nowym Kazanowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2012 rok  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/01/26 13:28:33
Redaktor: Administrator