Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XXXVIII/278/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ruda Maleniecka położonych na terenie Gminy Końskie, w obrębie leśnym Ruda Maleniecka.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII /276/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/2009 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/197/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/274/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw: Koczwara, Piła, Pomyków.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Końskie na lata 2007 - 2015”  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/271/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach.  więcej >


Uchwała Nr XXXVIII/270/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej w ewidencji nr 6224 o powierzchni 0,0254 ha będącej własnością Gminy Końskie na działki nr 6196/1 o powierzchni 0,0177 ha i nr 6196/3 o pow. 0,0026 ha stanowiące własność Skarbu Państwa  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Końskie a właścicielami Anną i Bernardem Lengier  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/268/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Końskie na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/267/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Końskie na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/266/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2008 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/07/21 09:51:54
Redaktor: Administrator