Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XX Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008 r.


Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XX/166 /2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/322/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej.  więcej >


Uchwała Nr XX/165/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie delegowania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA NR XX/164/2008 RADY MIEJSKIEJ w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nabycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki będącej w użytkowaniu wieczystym Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A. w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XX /163/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy  więcej >


UCHWAŁA Nr XX/162/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej w km 45+870”.  więcej >


UCHWAŁA Nr XX/161/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych położonych w Końskich przy ulicy Łaziennej 11 wraz z udziałem we współwłasności gruntu - na rzecz najemców oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu.  więcej >


Uchwała Nr XX/160/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Końskie  więcej >


Uchwała Nr XX/159/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich na podstawie mianowania.  więcej >


UCHWAŁA NR XX/158/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/09/02 10:14:09
Redaktor: Administrator