Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXX Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 roku

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/300/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/299/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwały: Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Nr XIII/116/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zmiany do uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Uchwała Nr XXX/298/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 19 wraz z prawem własności gruntu – na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/297/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/209/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/296/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII /352/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 – 2006 zmienioną uchwałą Nr V/ 48 /2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/295/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr XXX/293/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze, wyżywienie w stołówce Domu Dziennego Pobytu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/292/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru banku, któremu powierza się obsługę budżetu gminy  więcej >


Uchwała Nr XXX/291/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości  więcej >


Uchwała Nr XXX/290/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru.  więcej >


Uchwała NR XXX/289/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  więcej >


Uchwała Nr XXX/288/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty  więcej >


Uchwała Nr XXX/287/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w Sielpi, terminów płatności oraz sposobu inkasa.  więcej >


Uchwała Nr XXX/286/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


Uchwała NR XXX/285/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/02/22 09:57:02
Redaktor: Administrator