Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA NR XII/74/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s komunalizacji mienia.  więcej >


Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXI/306/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/72/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/351/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA NR XII / 71 / 2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Końskich złożonej z działek oznaczonych numerami 3285/1 i 4246 o powierzchni 0,4026 ha na rzecz dzierżawcy.  więcej >


UCHWAŁA NR XII/70/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka numer 6249/106 o powierzchni 0,0795 ha położonej w Końskich przy ulicy Lipowej.  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa na realizacje zadań statutowych Gminy.  więcej >


UCHWAŁA NR XII/68/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 12 lat zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Targowej oznaczonej numerem działki 4321 o powierzchni 0,0204 ha na rzecz Stanisława Patynowskiego.  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości.  więcej >


Uchwała Nr XII/66/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa  więcej >


Uchwała Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego  więcej >


Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego.  więcej >


UCHWAŁA NR XII/63/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej.  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/62/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie ”  więcej >


Uchwała Nr XII/60/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2007 – 2011”  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/59/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2007-2013.  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/58/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


UCHWAŁA NR XII/57/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu  więcej >


UCHWAŁA NR XII/56/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.  więcej >


Uchwała Nr XII/55/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. uchylająca Uchwałę Nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004r. oraz Uchwałę nr XIII/127/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie  więcej >


Uchwała Nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/10/04 11:42:54
Redaktor: Administrator