Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Zamówienia publiczne w 2004 roku

Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Końskie"  więcej >


Przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Końskich (PKWiU: 45.21.4)  więcej >


Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Końskich”  więcej >


Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Opracowanie projektu przebudowy kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie"  więcej >


Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Końskie” i „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie"  więcej >


Urząd Miasta i Gminy w Końskich zaprasza do złożenia oferty na Letnie utrzymanie grobów i mogił wojennych znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego w Końskich w latach 2004 – 2006.  więcej >


Urząd Miasta i Gminy w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic masą mineralno – asfaltową na gorąco oraz w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2004 roku  więcej >


Urząd Miasta i Gminy w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowo – żwirowych i żużlowych kruszywem lub żużlem oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego lub żużla na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2004 roku  więcej >


Wynik przeprowadzonego w postępowania na „Letnie utrzymanie grobów i mogił wojennych znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego w Końskich w latach 2004 - 2006"  więcej >


Wynik przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowo - żwirowych i żużlowych kruszywem kamiennym lub żużlem oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego lub żużla na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2004 roku”  więcej >


Wynik przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic masą mineralno – asfaltową na gorąco oraz w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2004 roku”  więcej >


Urząd Miasta i Gminy w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę asfaltowych nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu Królewskie w Końskich.  więcej >


Urząd Miasta i Gminy w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Końskich.  więcej >


Zaproszenie do złożenia oferty na Remont ławek parkowych, koszy ulicznych oraz urządzeń zabawowych będących włsnością Gminy Końskie w 2004 r.  więcej >


Przetarg nieograniczony na Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na olejową oraz pomieszczeń magazynowych i socjalno-sanitarnych przy budynku szkoły podstawowej w Dziebałtowie Nowym.  więcej >


Wynik przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę postępowania na „Remont ławek parkowych, koszy ulicznych oraz urządzeń zabawowych będących własnością Gminy Końskie w 2004 roku"  więcej >


Przetarg nieograniczony na Dokończenie budowy hali sportowej przy zespole oświatowym w Stadnickiej Woli.  więcej >


Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli szkolnych, wyposażenia i pomocy naukowych do nowego zespołu obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla 600 uczniów w Stadnickiej Woli.  więcej >


Przetarg nieograniczony na Dostawę nowych wodomierzy DN 15-20 klasa B i DN 25-40 klasa C.  więcej >


Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. EURO na Dostawę materiałów hydraulicznych na konserwację sieci wod–kan.  więcej >


Przetarg nieograniczony na Remont ogrodzenia parku miejskiego od ulicy Sportowej w Końskich  więcej >


Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonego uchwałą Nr XIV/179/2000 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 czerwca 2000 roku.  więcej >


Wynik przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Końskich”  więcej >


Wynik przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na olejową oraz pomieszczeń magazynowych i socjalno – sanitarnych przy budynku szkoły podstawowej w Dziebałtowie Nowym”  więcej >


Przetarg nieograniczony na "Budowę asfaltowych nawierzchni ulic wraz z chodnikami w Stadnickiej Woli i części Izabelowa"  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Budowę asfaltowych nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu Królewskie w Końskich”  więcej >


Zakład Wodociągów i Kanaliacji w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów instalacyjnych na sieć wod –kan."  więcej >


Urząd Miasta i Gminy w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie"  więcej >


Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów na terenie Gminy Końskie”.  więcej >


Wynik przetargu nieograniczonego na „Remont ogrodzenia parku miejskiego od ulicy Sportowej w Końskich”  więcej >


Przetarg nieograniczony na "Remont Pomnika Partyzantów znajdującego się na terenie cmentarza parafialnego w Końskich".  więcej >


Przetarg nieograniczony na Budowę asfaltowej nawierzchni ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem  więcej >


Przetarg nieograniczony na Budowę chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Końskich  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli, wyposażenia i pomocy naukowych dla nowego zespołu oświatowego – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla 600 uczniów w Stadnickiej Woli"  więcej >


Przetarg nieograniczony na "Wymianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich"  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Dokończenie budowy hali sportowej przy zespole oświatowym w Stadnickiej Woli”  więcej >


Przetarg nieograniczony na "Remont dachu na budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Południowej w Końskich"  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego /poniżej 60 000 EURO/ na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich”  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego /poniżej 60 000 EURO/ na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Końskich”  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Budowę asfaltowych nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu Królewskie w Końskich”  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Południowej w Końskich"  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Budowę asfaltowych nawierzchni ulic w Stadnickiej Woli i części Izabelowa”  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Południowej w Końskich"  więcej >


Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie projektu zagospodarowania skweru przy Placu Kościuszki w Końskich.  więcej >


Przetarg nieograniczony na Zimowe i letnie utrzymanie zieleni i terenów przyległych (place, chodniki) w mieście Końskie w okresie od 01.12.2004 r. do 30.11.2004 r.  więcej >


Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie projektu miejscowego terenu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie.  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę asfaltowej nawierzchni ulicy Leśnej w Końskich wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.  więcej >


Wynik przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie”.  więcej >


Przetarg nieograniczony na realizację zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 – Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. Kieleckiej w Nieświniu, Zadanie nr 2 – Dobudowa oświetlenia drogowego w mieście Końskie przy skrzyżowaniu ulic Spacerowej – droga krajowa nr 42 i Zachodniej  więcej >


Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym na Dowóz koksu 118t i węgla 34t do placówek oświatowych - szkoły i przedszkola znajdujące się na terenie gminy Końskie na sezon zimowy 2004/2005.  więcej >


Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie w sezonie 2004/2005  więcej >


Wynik przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę postępowania na wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie obejmującego działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 3130/7, 3130/1, 3132/1, 3128/2, 3128/4, 3128/5, 3128/6, 3128/7, 3128/8,3132/7, 3131/2, 3131/3, 3131/4, 3132/14 i części działki 3129/2 położonych w Końskich w rejonie ulic Partyzantów i Południowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu”  więcej >


Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego POLONEZ ATU 1.6 GLI  więcej >


Przetarg nieograniczony na Przebudowę klatki schodowej i zainstalowanie dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Południowej 1 w Końskich.  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie w sezonie 2004/2005”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 – Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. Kieleckiej w Nieświniu, Zadanie nr 2 – Dobudowa oświetlenia drogowego w mieście Końskie przy skrzyżowaniu ulic Spacerowej – droga krajowa nr 42 i Zachodniej  więcej >


Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie w 2004 roku.  więcej >


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Zimowe i letnie utrzymanie zieleni i terenów przyległych (place, chodniki)w mieście Końskie w okresie od 01 grudnia 2004 r. do 30 listopada 2007 r.”  więcej >


Zaproszenie do złożenia oferty na Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę klatki schodowej i zainstalowanie dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych w budynku dzierżawionym przez niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Południowej 1 w Końskich”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania na „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich"  więcej >


Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2005 roku.  więcej >


Przetarg nieograniczony na sporządzenie wniosku do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania w dwóch kotłach typu WLM-25.  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2005 r.”  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/01/21 07:52:49
Redaktor: Administrator