Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Zamówienia publiczne w roku 2006

Przetarg nieograniczony na „Dokumentacja na przebudowę kuchni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u., elektrycznej, wod – kan., wentylacji mechanicznej oraz dobudowę wejścia i przebudowę więźby dachowej budynku Przedszkola Nr 2 w Końskich przy ul. Partyzantów 5” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami ekofizjograficznymi, prognozami oddziaływania na środowisko oraz prognozami skutków finansowych uchwalenia planów obejmujących: sołectwo Modliszewice oraz sołectwo Sierosławice gmina Końskie.” CPV – 74.25.10.00-3  więcej >


Przetarg nieograniczony na 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Nowej, Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich, 2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich, 3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulicy Strażackiej w Nieświniu. CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Ogłoszenia o zawartych umowach  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i budowę nawierzchni ulic wraz z ich odwodnieniem po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów gmina Końskie.” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów albo architektów”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy i przebudowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński na terenie gminy Końskie.” CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów.” CPV – 93.90.00.00-7  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy budynku położonego w Końskich przy ulicy 1-go Maja 57 na działce o nr ew. 6248/10.  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa linii niskiego napięcia w miejscowości Brody polegająca na wykonaniu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej relacji Brody Stare – Brody Nowe.”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie przedłużenia ulicy Zielonej do Dyszowa wraz z przebudową kolizyjnych elementów uzbrojenia podziemnego i dobudową uzbrojenia niezbędnego do funkcjonowania przedsięwzięcia” CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 46 w Końskich”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa linii niskiego napięcia w miejscowości Brody polegająca na wykonaniu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej relacji Brody Stare –Brody Nowe.” CPV – 31.50.00.00–1  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej Nr 001240 T Dziebałtów - Stary Kazanów w km 0 + 000 ÷ 0 + 760 tj. na długości 760m”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej Stary Kazanów – Zaborcze w km 0 + 000 ÷ 0 + 820 tj. na długości 820m”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Staszica w m. Sielpia w km 0 + 000 ÷ 0 + 475 tj. na długości 475m”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy budynku położonego w Końskich przy ulicy 1-go Maja 57 na działce o nr ewid. 6248/10” CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej ul. Staszica w m. Sielpia w km 0 + 000÷0 + 475 tj. na długości 475m.” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Stary Kazanów – Zaborcze w km 0 + 000÷0 + 820 tj. na długości 820m.” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Nr 001240 T Dziebałtów – Stary Kazanów w km 0 + 000÷0 + 760 tj. na długości 760m.” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Ogłoszenia o zawartych umowach  więcej >


Wniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ”Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych na obszarze między ulicami Warszawską i Armii Krajowej, skrzyżowaniem ulic Wojska Polskiego i Lipowej oraz od strony wschodniej wzdłuż linii kolejowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich” CPV – 45.42.11.00-5; 45.32.10.00-3; 45.32.40.00-4; 45.26.19.00-3  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ”Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej dla projektu pn. Zakończenie zwodociągowania gminy Końskie.”  więcej >


Ogłoszenia o zawartych umowach  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta i gminy Końskie.” CPV – – 90.21.20.00-6  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ”Wykonanie robót zabezpieczających prawe skrzydło przyczółka stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej w km 45+870 w Sielpi.”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Zakup wraz z dostawą średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Nieświniu” CPV – 34.14.42.00-0  więcej >


Ogłoszenia o zawartych umowach  więcej >


Przetarg nieograniczony na 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Nowej i Źródlanej w Końskich, 2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich, 3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulicy Strażackiej w Nieświniu. CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót zabezpieczających prawe skrzydło przyczółka stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej w km 45+870 w Sielpi.” CPV – 45.24.40.00-9  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnych dla miejscowości objętych aglomeracją Końskie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie””  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej dla projektu pn: Zakończenie zwodociągowania gminy Końskie.” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Ogłoszenia o zawartych umowach  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Nowej i Źródlanej. 2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich. 3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulicy Strażackiej w Nieświniu. 4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 46 w Końskich” CPV – 45.42.11.00-5; 45.32.10.00-3; 45.32.40.00-4; 45.26.14.10-1; 45.26.12.10-9; 45.26.13.00-7; 45.31.00.00-3; 45.33.11.00-7.  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych na obszarze między ulicami Warszawską i Armii Krajowej, skrzyżowaniem ulic Wojska Polskiego i Lipowej oraz od strony wschodniej wzdłuż linii kolejowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.” CPV-74.25.10.00-3  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „1 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania ulic Brzozowej, Partyzantów i Piaskowej w Nieświniu gmina Końskie, 2- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich, 3 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Słonecznej i Cichej w Końskich, 4 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich”  więcej >


Ogłoszenia o zawartych umowach  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Sierosławicach gm. Końskie”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Budowa ujęcia wody dla potrzeb wodociągu wiejskiego Baczyna - Paruchy.”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej w Gatnikach gm. Końskie”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej budynku remizy OSP w Bedlnie”  więcej >


Przetarg nieograniczony na 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Nowej i Źródlanej w Końskich, 2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich, 3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulicy Strażackiej w Nieświniu, 4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich. CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Ogłoszenia o zawartych umowach  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót remontowych w świetlicy wiejskiej w Sierosławicach gm. Końskie” CPV-45.45.00.00-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Budowa ujęcia wody dla potrzeb wodociągu wiejskiego Baczyna - Paruchy.” CPV – 45.23.21.00-3  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Dokumentacja niezbędna do przebudowy ulicy Kozubskiego w Rogowie wraz z realizacją tego projektu.”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż oraz uruchomienie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta dla Pływalni Miejskiej w Końskich”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej w Gatnikach gm. Końskie.” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Ogłoszenie o zawartych umowach  więcej >


Przetarg nieograniczony na „W ymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej budynku remizy OSP w Bedlnie.” CPV – 45.26.12.10-9  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie koncepcji przebudowy oczyszczalni ścieków w Kornicy” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej dla projektu pn. „Zakończenie zwodociągowania gminy Końskie”” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnych dla miejscowości objętych aglomeracją Końskie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Remont chodników na terenie miasta Końskie.” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i przebudowę nawierzchni ulic wraz z ich odwodnieniem po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów gmina Końskie” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię gazową w budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Partyzantów 5 w Końskich.”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 469 w m. Piła w km 0+ 000÷ 0+ 285 tj. na długości 285m. oraz wykonanie projektu organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 42 i drogi gminnej o nr ew. gr. 469 wraz z realizacją ww projektu”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 490 w m. Barycz w km 0+ 000÷ 0+ 400 tj. na długości 400m.”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Dostawę wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie miasta i gminy Końskie”  więcej >


OGŁOSZENIE O ZAWARTYCH UMOWACH Z DNIA 29-08-2006  więcej >


Przetarg nieograniczony na 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania ulic Brzozowej, Partyzantów i Piaskowej w Nieświniu gmina Końskie, 2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich, 3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Słonecznej i Cichej w Końskich, 4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich. CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dokumentacja niezbędna do przebudowy ulicy Kozubskiego w Rogowie wraz z realizacją tego zadania.” CPV – 45.23.31.40-2  więcej >


OGŁOSZENIE O ZAWARTYCH UMOWACH  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Likwidację przecieków z dachów w nowo wybudowanym kompleksie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 46 w Końskich” CPV – 45.42.11.00-5; 45.32.10.00-3; 45.32.40.00-4; 45.26.14.10-1; 45.26.12.10-9; 45.26.13.00-7; 45.31.00.00-3; 45.33.11.00-7.  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Modernizacja budynku remizy OSP w Dziebałtowie Nowym"  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię gazową w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Partyzantów 5 w Końskich” CPV – 45.33.11.10-0, 45.33.11.00-7, 45.45.00.00-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż oraz uruchomienie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta dla Pływalni Miejskiej w Końskich”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na:”Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 159 w Stadnickiej Woli i o nr ew. gr. 204 i 212 w Izabelowie w km 0 + 000 ÷ 0 + 790 tj. na długości 790m.”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Nowym Kazanowie w km 0+ 000÷ 0+ 230 tj. na długości 230m.”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dokumentacja niezbędna do budowy ulic Folwarcznej i Kościeliskiej w Końskich.” CPV–74.23.20.00-4  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Likwidację przecieków z dachów w nowo wybudowanym kompleksie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli” CPV – 45.26.19.00-3  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Modernizacja budynku remizy OSP w Dziebałtowie Nowym” CPV-45.45.00.00-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 490 w m. Barycz w km 0 + 000 ÷ 0 + 400 tj. na długości400 m.” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 469 w m. Piła w km 0 + 000 ÷ 0 + 285 tj. na długości 285 m oraz wykonanie projektu organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 42 i drogi gminnej o nr ew. gr. 469 wraz z realizacją ww. projektu.” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Nowym Kazanowie w km 0 + 000÷0 + 230 tj. na długości 230m.” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 159 w Stadnickiej Woli i o nr ew. gr. 204 i 212 w Izabelowie w km 0 + 000÷0 + 790 tj. na długości 790m.” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dokumentacja niezbędna do budowy dróg o nr ew gr. 168 i o nr ew gr. 169 w miejscowości Gatniki gmina Końskie.”CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dokumentacja niezbędna do przebudowy ulicy Kozubskiego w Rogowie wraz z realizacją tego zadania.” CPV – 45.23.31.40-2  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Remont drewnianego (tymczasowego) mostu na rzece Młynkówka na drodze Barycz – Kornica gmina Końskie"  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawa urządzeń zabawowych i ławek wraz z ich montażem na terenie gminy Końskie”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Projekt wykonawczy niezbędny do przebudowy ulicy Warszawskiej, Starowarszawskiej i Piłsudskiego w Końskich leżących w ciągach dróg wojewódzkich nr 728 i 746”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dostawa urządzeń zabawowych i ławek wraz z ich montażem na terenie gminy Końskie” CPV – 36.50.00.00-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na Remont drewnianego (tymczasowego) mostu na rzece Młynkówka na drodze Barycz - Kornica gmina Końskie. CPV – 45.22.11.11-3  więcej >


Przetarg nieograniczony na utwardzenia wejść w 2-ch placówkach oświatowych kostką brukową  więcej >


Przetarg nieograniczony na: "Projekt wykonawczy niezbędny do przebudowy ulic Warszawskiej, Starowarszawskiej i Piłsudskiego w Końskich leżących w ciągach dróg wojewódzkich nr 728 i 746" CPV - 74.23.20.00-4  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu” CPV – 74.25.10.00-3  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów na terenie Gminy Końskie” CPV 60113100-4  więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Dostawę wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie miasta i gminy Końskie” CPV – 45.21.33.11-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót remontowo – konserwatorskich Pomnika Ofiar Egzekucji w Końskich w 1943r. usytuowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Końskich.” CPV-45453000-7  więcej >


Wynik postępowania przetargowego na zadanie p.n.: "Zakup pojazdu specjalistycznego służącego do odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości"  więcej >


Przetarg nieograniczony na utwardzenie wejść w 3-ch placówkach oświatowych kostką brukową - CPV 45.23.32.50-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej budynku remizy OSP w Bedlnie.” CPV – 45.26.12.10-9  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Projekt wykonawczy niezbędny do przebudowy ulicy Warszawskiej, Starowarszawskiej i Piłsudskiego w Końskich leżących w ciągach dróg wojewódzkich nr 728 i 746” CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni mola w Sielpi gmina Końskie”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów gmina Końskie”  więcej >


Przetarg nieograniczony na zakup: Pojazdu specjalistycznego służącego do odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. CPV: 34.14.45.10-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Remont nawierzchni mola w Sielpi gmina Końskie” CPV – 45.23.32.00-1  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Koncepcja budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Sworzyce Kolonia i Poraj"  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Projekt budowy sieci wodociągowej Bedlno – Przybyszowy – Głupiów wraz z przyłączami"  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Proćwin"  więcej >


Rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Pomnika Wdzięczności usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich”  więcej >


Rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Ułożenie kostki brukowej wraz z elementami małej architektury wokół Pomnika Wdzięczności usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Koncepcja budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Sworzyce Kolonia i Poraj.” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Projekt budowy sieci wodociągowej Bedlno – Przybyszowy – Głupiów wraz z przyłączami.” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Proćwin.” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Przetarg nieograniczonym na „Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy" CPV 60113400-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Pomnika Wdzięczności usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich” CPV – 77.31.00.00-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Ułożenie kostki brukowej wraz z elementami małej architektury wokół Pomnika Wdzięczności usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich” CPV – 45.23.32.50-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót remontowo – konserwatorskich Pomnika Ofiar Egzekucji w Końskich w 1943r. usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich.” CPV – 45.45.30.00-7  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2006 r.”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Remonty dróg i ulic w 2006 r”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów gm. Końskie” CPV – 45.23.21.50-8  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót remontowo – konserwatorskich Pomnika Ofiar Egzekucji w Końskich w 1943r. usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich.” CPV – 45.45.30.00-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Remonty ulic i dróg gminnych w 2006 r.” CPV – 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2006 roku”. CPV – 30.23.11.00-8, 30.23.12.50-4, 30.24.10.00-0, 30.24.21.00-8, 30.26.00.00-9, 30.21.33.00-8, 30.21.61.10-0  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic:16 Stycznia, Majora Hubala i Południowej oraz graniczącego w części południowej z terenami leśnymi, wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu” CPV – 74.25.10.00-3  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i przebudowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości: Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most i Górny Młyn gm. Końskie”  więcej >


Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Wykonanie projektu stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie.”  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/12/29 12:44:50
Redaktor: Administrator